kinderkunstplein
De stichting had zich ten doel gesteld om een virtueel ‘marktplein’  op te richten. Inmiddels is in april 2013 een begin gemaakt met de landelijke website Kinderkunstplein,  de Facebookpagina en een Twitteraccount. Op het Kinderkunstplein kunnen kinderen terecht met hun creatieve uitingen en ook kunstenaars en organisaties die creatief met kinderen werken! We zijn tot dusver zeer tevreden over behaalde resultaten, die voldoen aan de verwachtingen.


Verder wil het Kinderkunstplein:

 1. er naar streven om zoveel mogelijk kinderen (en volwassen) bij cultuur te betrekken.
 2. aanzetten tot actieve beoefening van cultuuruitingen.
 3. aanzetten tot actieve en passieve belangstelling voor cultuur.
 4. activeren dat ook andere cultuuruitingen worden bezocht dan men gewend is.
 5. mensen en in het bijzonder kinderen laten ervaren dat kunst verbinding tussen mensen tot stand kan brengen. Daardoor een bijdrage leveren aan een wereld, waarbij mensen respect hebben voor uitingen van anderen en verantwoordelijkheid willen nemen voor wat van waarde is en rekening houden met de kwetsbaarheid van de medemens.
 6. platform bieden waar, met behoud van de eigen identiteit, partijen kunnen samenwerken.
 7. platform zijn voor die culturele organisaties die financieel onvoldoende draagvlak hebben zich te promoten.
 8. de overheid en instellingen de mogelijkheid bieden om hun ideeën te promoten.     
 9. door bundeling van krachten het functioneren van het individu en kunstenaarsgroepen verbeteren.
 10. een platform zijn voor talentherkenning en talentontwikkeling,
 11. een ontmoetingsplaats zijn voor aanbieders en gebruikers (met namen kinderen) van informatie.

Via de landelijke website www.kinderkunstplein.nl is het de bedoeling dat alle informatie te vinden is die voor de gebruiker noodzakelijk is. De website fungeert voor de gebruiker in feite als portal naar de juiste informatiebronnen. Aanbieder en gebruiker ontmoeten elkaar binnen het platform of worden verbonden aan de gewenste organisatie. Iedereen die betrokken is, kan een plek vinden op de site. De site wil de mogelijkheid geven aan een ieder om activiteiten, teksten, foto’s, filmpjes, muziek enz. op de site te plaatsen.